100% SHUT OFF VALVE ASSY. 3/4"SB X 3/4"SB 6 SPOKE | 600-4730