GUNITE JET, 3 JET MANIFOLD, STRAIGHT BODY | 210-3410G